Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної
служби України
13.01.2022 № 4ПОЛОЖЕННЯ
про Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ


1. Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ (далі – ДНАБ, м. Київ) є державною архівною установою, яка утворюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) та належить до сфери її управління.

ДНАБ, м. Київ є неприбутковою бюджетною установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законодавством, яке регулює діяльність неприбуткових установ.

ДНАБ, м. Київ є інформаційною, культурною, освітньою установою, що має упорядкований фонд видань з архівної справи та документознавства, і забезпечує інформаційні, науково-дослідні, освітні й інші потреби архівних установ та користувачів.


2. ДНАБ, м. Київ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, дорученнями Міністра юстиції України та цим Положенням.


3. ДНАБ, м. Київ діє на підставі Положення, яке затверджується наказом Укрдержархіву.


4. Місцезнаходження ДНАБ, м. Київ – вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22894127.


5. Основними завданнями ДНАБ, м. Київ є:

1) комплектування виданнями з архівної справи та документознавства, облік фондів і забезпечення їх збереженості;

2) організація науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів, вивчення і задоволення інформаційних потреб архівних установ;

3) поширення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі архівної справи та документознавства, сприяння підвищенню рівня управління архівною справою, ефективності та якості роботи працівників архівних установ.


6. ДНАБ, м. Київ з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює комплектування бібліотечних фондів виданнями через книготорговельну мережу, шляхом одержання видань в дар, передплати на періодичні видання, надходження обов'язкового примірника видань від державних архівних установ України;

2) забезпечує збереженість бібліотечних фондів, консервацію, реставрацію видань та створення оптимальних умов для їх зберігання;

3) забезпечує облік, наукову обробку і систематизацію видань, створює довідково-пошуковий апарат до бібліотечних фондів, веде алфавітний і систематичний каталоги, тематичні та допоміжні картотеки;

4) вивчає, виявляє та задовольняє інформаційні потреби архівних установ з питань архівної справи та документознавства;

5) забезпечує диференційоване обслуговування спеціалістів, видає друковані видання працівникам Укрдержархіву, центральних державних архівних установ на абонемент, читачам до читального залу ДНАБ, м. Київ;

6) видає іншим архівним установам у тимчасове користування та одержує від них за міжбібліотечним абонементом друковані матеріали (крім особливо цінних видань, які зберігаються лише в одному примірнику, і тих, що знаходяться в незадовільному стані);

7) забезпечує оперативне бібліотечно-бібліографічне та довідково- інформаційне обслуговування архівних та інших установ на базі бібліотечних фондів; надає письмові й усні бібліографічні та фактографічні довідки з профільних питань;

8) організовує тематичні виставки літератури до наукових конференцій, нарад, семінарів, ювілейних і знаменних дат для ознайомлення працівників архівних установ з новими виданнями, що надійшли до бібліотеки;

9) здійснює інформаційне обслуговування індивідуальних і колективних абонентів архівних установ з профільних питань;

10) вивчає фонди з метою виявлення та вилучення непрофільних і дублетних видань, інформаційних матеріалів;

11) бере участь у підготовці загальногалузевих нормативно-методичних документів, що розробляються Укрдержархівом та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства;

12) сприяє поширенню передового вітчизняного і зарубіжного досвіду у сфері архівної справи та документознавства серед архівних установ України;

13) готує та подає Укрдержархіву пропозиції щодо вдосконалення роботи ДНАБ, м. Київ;

14) виконує запити фізичних і юридичних осіб за матеріалами бібліотеки;

15) надає інформаційні послуги фізичним і юридичним особам;

16) самостійно та разом з іншими архівними або науковими установами готує путівники, довідники про склад і зміст фондів бібліотеки, документальні видання, публікації;

17) дає дозвіл на вивезення з України копій друкованих видань, оригінали яких зберігаються у фондах бібліотеки;

18) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДНАБ, м. Київ;

19) організовує планово-фінансову роботу в ДНАБ, м. Київ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

20) організовує діловодство та архівне зберігання документів ДНАБ, м. Київ, відповідно до встановлених правил;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.


7. ДНАБ, м. Київ відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) здійснювати наукове і ділове співробітництво з архівними та іншими науковими установами і організаціями;

2) у встановленому порядку одержувати від архівних установ матеріали і відомості, необхідні для здійснення функцій і завдань бібліотеки;

3) видавати довідкову, популярну, бібліографічну літературу про склад і зміст фондів бібліотеки, публікувати документи;

4) розробляти та затверджувати на підставі типових і діючих нормативів норми часу й виробітку на ненормовані види робіт, що виконуються у ДНАБ, м. Київ;

5) одержувати благодійні внески, гранти та матеріальні цінності у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

7) надавати платні послуги юридичним та фізичним особам, що передбачені затвердженими в установленому порядку цінами;

8) укладати договори та угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт за профілем своєї діяльності.


8. ДНАБ, м. Київ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


9. ДНАБ, м. Київ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.


10. Директор ДНАБ, м. Київ:

1) очолює ДНАБ, м. Київ, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДНАБ, м. Київ у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) забезпечує виконання ДНАБ, м. Київ Конституції України та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержархіву;

3) визначає обов'язки і ступінь відповідальності працівників ДНАБ, м. Київ;

4) подає на затвердження до Укрдержархіву Положення про ДНАБ, м. Київ;

5) затверджує посадові інструкції працівників ДНАБ, м. Київ;

6) затверджує план роботи ДНАБ, м. Київ;

7) затверджує структуру ДНАБ, м. Київ за погодженням Укрдержархіву;

8) затверджує штатну розстановку ДНАБ, м. Київ;

9) призначає на посади і звільняє з посад працівників ДНАБ, м. Київ;

10) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

11) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДНАБ, м. Київ;

12) розпоряджається коштами ДНАБ, м. Київ у межах затвердженого кошторису;

13) запроваджує у роботі раціональні системи зберігання, використання видань; визначає потребу ДНАБ, м. Київ у необхідному обладнанні і матеріалах;

14) вирішує питання щодо видачі видань установам, організаціям і підприємствам у тимчасове користування, допуску читачів до роботи з виданнями у читальному залі ДНАБ, м. Київ;

15) представляє ДНАБ, м. Київ у судах та відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; здійснює самопредставництво інтересів ДНАБ, м. Київ у судах;

16) організовує підвищення кваліфікації працівників ДНАБ, м. Київ;

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та чинного законодавства.


11. В ДНАБ, м. Київ утворюється бібліотечна рада у складі директора ДНАБ, м. Київ, її провідних спеціалістів, представників архівних установ (за необхідністю).

Положення та персональний склад бібліотечної ради затверджується наказом директора ДНАБ, м. Київ.

Бібліотечна рада на своїх засіданнях, що проводяться не рідше одного разу на рік, розглядає можливості щодо комплектування фондів, заслуховує звіти провідних спеціалістів бібліотеки та інші важливі питання її діяльності.


12. ДНАБ, м. Київ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Доходи ДНАБ, м. Київ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНАБ, м. Київ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням, оплати праці працівників, нарахування єдиного соціального внеску.

Гранична чисельність, штатний розпис, кошторис (зміни до нього) та план асигнувань ДНАБ, м. Київ затверджуються Головою Укрдержархіву.


13. ДНАБ, м. Київ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням.
Директор Державної наукової
архівної бібліотеки, м. Київ
Ольга КОНОПЛЯНА